Personel Görev Tanımları

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görevi Yüksekokul Müdürü
  Dr. Öğr. Üyesi Fatma GENÇ
 
SORUMLULUKLAR
Yüksekokul Kurullarına Başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokul genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
Yüksekokul ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
Yüksekokul ve bağlı birimlerinin eğitim-öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesini planlamak.
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlanmak.
Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için alt birimleri koordine etmek.
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlamak.
HARCAMA YETKİSİ VE YETKİLİSİ
Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.
DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korunmasını sağlamak.
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 
 
 
T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görevi Müdür Yardımcısı
  Öğr. Gör. Banu TEPE - Öğr. Gör. Ayça TOPRAK
 
SORUMLULUKLAR
Yüksekokul Müdürünün verdiği görevleri yapmak.
Yüksekokul Müdürü yüksekokulda bulunmadığı zaman ona vekalet etmek.
Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korunmasını sağlamak.
Basın ve Halkla ilişkilerin yürütülmesinde Yüksekokul Sekreterine yardımcı olmak.
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yerine getirmek.
Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Yüksekokul Müdürü ve Sekreterine yardımcı olmak
Bölümler arası koordinasyon sağlayarak eğitim-öğretimin düzenli yürütülmesini sağlamak.
Ders programları, görevlendirmeleri ve ders dağıtımlarının yapılmasını sağlamak.
 
 
 
T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görevi Yüksekokul Sekreteri
  Fatma ÇOBANOĞLU
 
SORUMLULUKLAR
Yüksekokulun idari personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.
Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
Yüksekokul Kurulu ile Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararlarını Yüksekokul ‘a bağlı birimlere veya ilgili kurum veya kişilere iletmek.
Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunmak.
Basın ve halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
Yüksekokul yazışmalarını yürütmek.
Yüksekokulun protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.
Öğrencilere gerekli sosyal hizmetin sağlanmasına yardım etmek.
Eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak.
Bütün faaliyetlerin takip, gözetim ve denetiminin yapılmasında, kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Yüksekokul Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.
DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
Kullanmakta olduğu araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütmek.
Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
2547 sayılı  Kanun’un ilgili idari teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak.
 
 
 
T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görevi Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü Başkanı
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Başkanı
Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkan V.
   Doç. Dr. Aytaç GÜDER
 Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİFTÇİ YEGİN
 Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye ÖZALEMDAR
 Doç. Dr. Halil GÖKCE
 
SORUMLULUKLAR
2547 sayılı Akademik Personel Kanun’un ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak.
Yüksekokul Kuruluna üyelik yapmak.
Programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
Programların kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek.
Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak.
Prosedürlerin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak.
Bölümüyle ilgili ders görevlendirmelerini yapmak ve Müdürlük Makamına bilgi vermek.
Akademik kurul toplantılarını yapmak ve başkanlık etmek.
Bölümün ders planlarını ve ders içeriklerini, branş öğretim elemanlarıyla ve komisyon marifetiyle düzenleyip Müdürlük Makamını bilgilendirmek.
 
 
  
 
 
T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görevi Tahakkuk – Muhasebe - Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
  Hüseyin Gazi MENTEŞEOĞLU - Bilgisayar İşletmeni
 
 
SORUMLULUKLAR
Akademik personelin ek ders işlemlerini ve ödemelerini yapmak.
Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını için gerekli işlemleri hazırlamak.
Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak.
Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaları yapmak.
Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak.
Akademik personelin maaş ve terfi cetvellerini hazırlamak.
İdari personelin maaş, terfi, fazla mesailerini ve ödeme evraklarını hazırlamak.
Elektrik, su, telefon, doğalgaz vb faturaların ödeme hazırlığını yapmak.
Akademik ve idari personelle ilgili özlük, terfi, kesinti ve her türlü yazışma işlemlerini yapmak.
Mevcut potansiyelin tümünü kullanarak İç Kontrol Standartları Eylem Planı amaçlarına ulaşmaya çalışmak.
Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin Aylık Çalışma Puantaj Cetvelini hazırlayıp, Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek.
İç Kontrol Standartları Eylem Planı uygulama alanında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlem yapmak.
Taşınır mal kayıt kontrol işlemlerini yapmak.
Depodaki malzemelerin giriş, çıkış ve kontrol işlemlerini yapmak.
Taşınır İşlem Fişi kesmek.
Ambar kaydı tutmak.
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Daire Başkanlığına Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporunu zamanında göndermek.
               
 
 
 
 
T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Görevi Tahakkuk – Muhasebe - Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
  Salih YAVUZ -Teknisyen
 
SORUMLULUKLAR
Akademik personelin ek ders işlemlerini ve ödemelerini yapmak.
Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını için gerekli işlemleri hazırlamak.
Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak.
Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaları yapmak.
Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak.
Akademik personelin maaş ve terfi cetvellerini hazırlamak.
İdari personelin maaş, terfi, fazla mesailerini ve ödeme evraklarını hazırlamak.
Elektrik, su, telefon, doğalgaz vb faturaların ödeme hazırlığını yapmak.
Akademik ve idari personelle ilgili özlük, terfi, kesinti ve her türlü yazışma işlemlerini yapmak.
Mevcut potansiyelin tümünü kullanarak İç Kontrol Standartları Eylem Planı amaçlarına ulaşmaya çalışmak.
Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin Aylık Çalışma Puantaj Cetvelini hazırlayıp, Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek.
İç Kontrol Standartları Eylem Planı uygulama alanında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
İdare tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlem yapmak.
Taşınır mal kayıt kontrol işlemlerini yapmak.
Depodaki malzemelerin giriş, çıkış ve kontrol işlemlerini yapmak.
Taşınır İşlem Fişi kesmek.
Ambar kaydı tutmak.
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Daire Başkanlığına Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporunu zamanında göndermek.
 
 
 
T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 
Görevi Öğrenci İşleri – Yazı İşleri – Personel İşleri  
  Şaziye UZUN – Bilgisayar İşletmeni  
   
SORUMLULUKLAR
Yeni öğrencilerin kayıtlarını yapar.
Dönemlik başarı oranlarını listeler.
İkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenleri tespit eder.
Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırır ve ilgili birimlere yönlendirir.
Öğrenci belgesi, transkript vb belgeleri hazırlar.
Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurar.
Öğrencilerle ilgili tüm evrakları 5 yıl süresince arşivler.
Servis dersleri için yapılan muafiyet sınav sonuçlarının ilanını yapar ve bu sonuçlar ile ilgili gerekli işlemleri yürütür.
Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri yürütür.
Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini yapar.
Katkı payı kredisi listelerini ilan eder ve dosyalar.
Başbakanlık bursu alan öğrencilerin başarı durumlarını ilgili birime bildirir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelen listeleri inceleyerek, ilgili yerleri doldurur.
Yüksekokul kurullarının toplantı tutanaklarını yazar ve arşivler.
Personelden gelen dilekçeleri kabul eder ve yüksekokul sekreterini bilgilendirir.
Yüksekokul Akademik ve İdari personelin kıdem yıllarını düzenler ve Muhasebe Birimine çıkartır.
Yüksekokul Akademik personelinin görev uzatımını hazırlar ve takip eder.
Yüksekokul Akademik ve İdari personelin yıllık izinlerini hazırlar ve takip eder.
Yüksekokul sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlar ve takip eder.
Yüksekokul sekreterinin vereceği diğer işleri yapar.
 
 
 
  
T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 
Görevi Öğrenci İşleri – Yazı İşleri – Personel İşleri  
  Ali ÖZDEMİR – Teknisyen  
   
SORUMLULUKLAR  
Yeni öğrencilerin kayıtlarını yapar.
Dönemlik başarı oranlarını listeler.
İkinci öğretim öğrencilerinden % 10’a girenleri tespit eder.
Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırır ve ilgili birimlere yönlendirir.
Öğrenci belgesi, transkript vb. belgeleri hazırlar.
Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurar.
Öğrencilerle ilgili tüm evrakları 5 yıl süresince arşivler.
Servis dersleri için yapılan muafiyet sınav sonuçlarının ilanını yapar ve bu sonuçlar ile ilgili gerekli işlemleri yürütür.
Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri yürütür.
Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini yapar.
Katkı payı kredisi listelerini ilan eder ve dosyalar.
Başbakanlık bursu alan öğrencilerin başarı durumlarını ilgili birime bildirir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelen listeleri inceleyerek, ilgili yerleri doldurur.
Yüksekokul kurullarının toplantı tutanaklarını yazar ve arşivler
Personelden gelen dilekçeleri kabul eder ve yüksekokul sekreterini bilgilendirir.
Yüksekokul Akademik ve İdari personelin kıdem yıllarını düzenler ve Muhasebe Birimine çıkartır.
Yüksekokul Akademik personelinin görev uzatımını hazırlar ve takip eder.
Yüksekokul Akademik ve İdari personelin yıllık izinlerini hazırlar ve takip eder.
Yüksekokul sekreterinin yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlar ve takip eder.
Yüksekokul sekreterinin vereceği diğer işleri yapar.